" نمی دونم چرا تو زندگیم هِـی نمیشه"

می بخشم کسانی را که هرچه خواستند بامن ، بادلم و با احساسم کردند  

و مرا در دور دست خودم تنها گذاشتند  ،اما از آنها سپاسگذارم که یادم دادند: 

چطور زندگی کردن را  ، حتی اگر بهترین ها را از دست بدهم 

این زندگیست که بهترینهای دیگر را برایم میسازد 

یادم دادند:آنرا یخواهم که به التمـــاس آلوده نباشد ... 

حتی زندگی 

پروردگـــارا 

به من بیاموز در طول عمرم ، آهی نکشم برای کسانیکه دلـــم را شکستند...

دوشنبه دهم تیر 1392 16:3 |- Shima -|

ϰ-†нêmê§